PARAMETRY SAMOCHODU ORAZ UMOWY

Dane Najemcy

nazwa Najemcy

adres

KRS (jeśli dotyczy)

nr telefonu

adres e-mail

   

Opis Samochodu

marka i model samochodu

rok produkcji

wyposażenie/specyfikacja


   

Parametry Finansowe

Wpłata Startowa netto (PLN)

czas trwania umowy (ilość miesięcy)

wysokość Abonamentu netto (PLN)

Cena Sprzedaży Pojazdu netto (PLN) / NIE DOTYCZY

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy Najmu Długoterminowego, a po jej zawarciu – zgodnie z postanowieniami §7 ust. 12 Regulaminu do Umowy Najmu Długoterminowego. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Wynajmującego. Najemca ma także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są potrzebne Wynajmującemu zgodnie z postanowieniami RODO oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania przez Najemcę, że przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego narusza postanowienia RODO. Kontakt z Wynajmującym w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych Najemcy: pisemnie (CARMATIX ) ul. Długa 29, 00-238 Warszawa) lub elektronicznie biuro@carmatix.pl. Administratorem danych osobowych podanych wyżej  jest firma  CARMATIX                      ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP 5671920919.

Najemca wnioskuje niniejszym o zawarcie Umowy Najmu Długoterminowego na wskazanych powyżej warunkach.

___________________________                                                 ___________________________

miejscowość, data                                                                             własnoręczny podpis

 

 

Uwagi Wynajmującego do wniosku Najemcy:

___________________________                                                 ___________________________

miejscowość, data                                                                             własnoręczny podpis